آشنایی با رینوپلاستی مدرن

3/3/2015 11:39:56 AM
توضیحات :

آشنایی با رینوپلاستی مدرن

 

ببيني از يک اسکلت داخلي که شامل چنداستخوان و غضروف است تشکيل شده است اين اسکلت براي بازماندن مدخل ورودي هواي تنفس و انتقال کنترل شده آن به مجاري تنفس ضروري است.اجزاي اين اسکلت بندي در پوشش از پوست و مخاط پيچيده شده اند و توسط رباط هاي نگه دارنده در کنار يک ديگر قرار گرفته اند. نحوه قرار گرفتن و ارتباط اين اجزاء با يک ديگرتابع قواعد پيچيده علم .مکانيک استاتيک (ايستايي) است هر گونه تغير تضعيف کننده حساب نشده مانند بريدن يا برداشتن تمام يا بخشي از غضروف ها و رابط هاي نگه دارنده مي تواند باعث تغيراتي نا مطلوب بين اين اجزاء با يکديگر و يا در شکل ظاهري بيني شود . عبور جريان در داخل بيني نيز تابع مکا نيسم هاي دقيق علم مکانيک سيالات است و اين عضو صرفاٌ يک گذر گاه ساده جريان هوا نيست .

حفط ارتباط طبيعي بين غضروف هاي . تشکيل دهنده دريچه هاي تنفسي بيني براي عبور بدون مانع و کنترل شده هواي استنشاقي ضروري است برداشتن و بريدن غضروفها در صورتي که ساختار و کارکرد اين دريچه ها را مختل کند منجر به بروز عوارض تنفسي مي شود. در جريان تکنيک هاي ابتدايي رينو پلاستي (رينو پلاستي کلاسيک) بريدن و برداشتن استخوان ها و غضروف ها به منظور کوچک کردن بيني بدون توجه به اصول علمي ياد شده انجام مي گرفت و در بسياري از موارد منجر به حصول نتايج نامطلوب و غير قابل پيش بيني مي شد. شکل غير طبيعي بيني و مشکلات تنفسي از عوارض اين نوع اعمال جراحي بوده و تضعيف بيش از اندازه استحکام ساختار بيني نيز نتايج گهگاه مطلوب را با مرور زمان مخدوش مي کرد .در روش رينو پلاستي مدرن که به آن اصطلاحاروش غير مخرب مي گويند سعي مي شود که کمترين ميزان ممکن از غضروف ها برداشته شود در عوض با تکنيک هاي خاص ( Non Destructive ) بخيه زدن در نقاط کليدي غضروف ها ،تغير شکل مطلوب در ظاهر بيني ايجاد مي شود بدين ترتيب نه ساختاردريچه هاي تنفسي بيني .مختل مي شود و نه استحکام ساختمان بيني دچار خطر مي شود درضمن بر خلاف رينو پلاسي کلاسيک (رينو پلاستي بسته) که غالبا در طي آن دستيابي به غضروف ها و استخوان ها از داخل بيني و با بريدن مخاط انجام مي گرفت دررينو پلاستي مدرن با بلند کردن پوشش پوستي از روي اسکلت بندي ، تمامي تکنيک ها مستقيم انجام گرفته و بدين ترتيب عوارض ناشي از اشتباه ارزيابي در حين عمل کاهش مي يابد درضمن چون مخاط بيني بريده نمي شود چسبندگي داخل بيني نيز در اين روش بروز نمي کند. مزيت ديگر رينو پلاستي باز ، افزايش امکان مانور هاي تکنيکي است بنابر اين جراحي بيني در صورتي که با تبعيت.از اصول علمي جديد و با دقت انجام گيرد ، به هيچ وجه عمل خطر ناک و پر عارضه نخواهد بود.