جراحی سینه


بزرگی غير طبيعی سینه در خانم ها فقط يک مشکل زیبايی نيست. تعداد زیادی از مبتلايان به اين ناهنجاری در طولانی مدت دچار درد های شانه و ستون فقرات گردنی و ضايعات پوستی در چين زير سينه ها می شوند . با اين حال کسب نتیجه ايده آل از نظر زيبايی و حفظ کار کرد شير دهی و حس نوک سينه بعد از عمل جراحی سینه ضروری است. ابتدايی ترين روش کوچک کردن سينه جدا کردن نوک سینه وهاله سينه به طور کامل ،کوچک کردن سينه با برداشتن بخشی از آن و بازگرداندن مجموعه هاله و نوک سينه به صورت پيوند آزاد پوستی بر روی باقيمانده سينه است. اين روش به دليل داشتن عواقبی ازقبيل نا توانی بيمار در شير دهی بعد از جراحی سینه ، از بين رفتن حس نوک سينه و احتمال دفع پيوند ( جز در موارد نادر از قبيل سينه های فوق العاده بزرگ)منسوخ شده است.

هر چند مدتها مورد استفاده Tتکنيک کلاسيک که در اصطلاح علمی به آن ماموپلاستی(جراحی سینه) با پايه تحتانی و برش قرار گرفته و در خیلی از کشور ها هنوز تکنيک استاندارد است به دليل مشکلاتي که دارد به تدريج جای خود را به روش جديد تری داده است که در آن فقط با يک برش بر روی سينه مجموعه هاله و نوک سينه بر روی پايه فوقانی و داخلی جا به جا مي شود. مقایسه عمل جراحی سینه در روش نوین و کلاسیک عمل جراحی زیبایی سینه در روش کلاسيک در مقايسه با روش نوين جراحی سینه مشکلات زير را دارد:

 

1. در روش جديد عمل جراحی سینه Tبرش طولانی تر معکوس در مقيسه با برش عمودی مخصوصا با توجه اينکه اکثرا قسمت افقی برش حذف می شود ،غالبا به صورت برجسته جوش می خورد که علاوه بر نازيبايی سینه با خارش و درد همراه است.

2. از آنجا که در روش کلاسيک با پايه تحتانی،قسمت تحتانی سينه حفظ می شود و بخش بالایی برداشته می شود،سينه برجستگی خود را از دست می دهد و قسمت خارجی سينه برجستگی خود را حفظ می کند که از نظر زيبايی مطلوب نيست.در روش نوين با پايه فوقانی و داخلی با حفظ بخش داخلی و فوقانی و تخليه قسمت تحتانی و خارجی، برجستگی سينه حفظ می شود.

3. در روش کلاسيک به دليل حفظ قسمت تحتانی ( چون سينه ها سنگين مي شود ) در دراز مدت سينه دچار افتادگی می شود اين عارضه در روش نوين برطرف می شود.

4.حفظ بزرگی قسمت زير بغل در روش کلاسيک سبب مي شود که اندازه افقی سينه بزرگتر از اندازه عمودی آن شود . تنها مشکل معکوس چين مي خورد ولی اين چين خوردگیTروش نوين جراحی سينه اين است که برش عمودی به دليل حذف قسمت افقی برش ظرف 3 تا 6 ماه کاملا برطرف می شود و تفهيم اين حالت به بيماران قبل از عمل جراحی سینه ضروری است.

 

ویژگی های روش مدرن درعمل جراحی سینه عبارتند از:

1. کاهش طول برش در جراحی سینه

2. حفظ برجستگی سينه بعد از جراحی سینه

3. عدم بروز افتادگی سينه در دراز مدت

4. دوکی شکل شدن سينه بعد از عمل نوين جراحی سینه ،در حالي که بعد از عمل با روش کلاسيک ،سينه به شکل استوانه ای خوابيده در می آيد.