جراحی گوش


کودکانی که لاله هر دو گوششان ویا در موارد نادری لاله یک گوش برجسته تر از معمول است و دچار دفورمیتی هستند که اغلب جنبه ارثی دارد و تاثیری بر روی میزان شنوایی آنها نداردولی باعث تمسخر کودکان دیگر میشوند ،مخصوصا در دوران دبستان که روابط اجتماعی در حال شکل گرفتن است ،این تمسخر میتواند بر روی آینده کاری و اجتماعی کودک تاثیر بسیار نامطلوبی داشته باشد.

پس باید خود را برای جراحی گوش آماده کنند:

بهترين سن برای اصلاح اين دفورميتی قبل از ورود به مدرسه است. هر چند که برای اين عمل هيچوقت دير نيست وبسياری از مراجعه کنندگان به ما را نوجوانان و جوانان تشکيل مي دهند.جراحی گوش هم با بيهوشی کامل وهم با بی حسی موضعی توام با تزريق مسکن و خواب آور در اتاق عمل انجام می گيرد و زمان عمل جراحی گوش هر دو گوش حدودا 2تا3 ساعت طول می کشد. در اين بيماران يا چين تشکيل شده است که در چنين مواردی با بريدن نيمی از ضخامت غضروف در دو تا (Antihelical Fold) مارپيچی دور گوش به نام سه رديف و بخيه زدن لبه برش ها به هم اين چنين تشکيل می شود . بخيه ها با يد از نوع غير قا بل جذب باشد. در تکنيکهای که بدون برش غضروف وصرفا با بخيه زدن اين چين ايجاد مي شود ريسک عود دارد از اين رو بهتر است از اين تکنيک احتراز شود، عميق تر از حد طبيعی است که مانع چسبيدن گوش به جمجمه مي شود (Concha) در بعضی بيماران فرورفتگی غضروفی وسط گوش در اين موارد بايد بخشی از اين غضروف برداشته شد و لبه های آن به استخوان برجسته پشت گوش دوخته شود و بافت ها ی محکم قابل جذب برای نزديک کندن نرمه گوش قسمت بدون غضروف 3/1تحتانی بخشی از پوست پشت نرمه گوش بر داشته شد ولبه آن به پوست روی اسخوان پشت گوش دوخته می شود.

با لا خره پوست پشت گوش دوخته می شود. لذا بعد از عمل جراحی گوش جا ی برش قا بل رويت نيست . يک هفته بعد بخيه ها کشيده می شود و پا نسمان که شامل باند کشی نيز می با شد بر داشته می شود . سپس بيمار به مدت 2هفته از هد بند استفاده می کند و تا دو هفته بعد از آن نيز شبها از هد بند استفاده می کند.

شايعترين نا هنجاری مادر زادی گوش استو خفيف ترين فرم آن است (Prominenteavl) گوش برجسته در فرم ها ی شديد تمام يا بخشی از گوش خارجی تشکيل نمی شود که به آن ميکرو شی يا آلوشيا می گو يند. در اين بيماران بهترين درمان جراحی گوش برداشتن غضروف دنده های هفتم هشتم و نهم و ايجاد اسکلت غضروفی از اين غضروف ها و کاشتن آن زير پوست محل گوش و بيرون آوردن غضروف کاشته شده و پيوند پوست به سطح پشتی آن است